กำลังเรียกข้อมูล
ราคาหลักทรัพย์
ราคาหลักทรัพย์ย้อนหลัง
ภาพรวมบริษัท
การจัดอันดับ
รายงานประจำปี
แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี
งบการเงินบริษัท
รายงานนักวิเคราะห์
คำถาม และ คำตอบ
ติดต่อนักลงทุนสัมพันธ์


คำถาม และ คำตอบ

สรุปคำถาม – คำตอบที่สำคัญในการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2558 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 19 มกราคม 2558
คำถาม 
นายบุญช่วย ตั้งวัฒนศิริกุล ผู้ถือหุ้น – อยากเรียนถามเกี่ยวกับงบการเงินปี 2553 ถ้าดูยอด Sales ประมาณ 9,500 ล้าน แต่ต้นทุนขายประมาณ 10,000 กว่าล้าน Gross margin ติดลบประมาณ 6.9% หรือใกล้ๆ 7% Net Profit ติดลบประมาณ 1,400 ล้าน ถ้าเราตัดกำไรจากการปรับค่าเผื่อหนี้สูญและขาดทุนจากการด้อยค่าแล้ว บริษัทขาดทุนประมาณ 1,500 ล้าน หรือประมาณ 15.2% อยากทราบว่าสาเหตุคืออะไร มีการปรับโครงสร้างหนี้ปีไหน มีกำไรหรือไม่ มีการพิทักษ์ทรัพย์หรือไม่
คำตอบ 
ประธาน - การขายสินค้า ลูกค้าจะขอ Cost Reduction ทุกปี ปีละ 1.5 – 2% ต่อเนื่องมา 20 ปีแล้ว ถ้าเราไม่ลดให้ Order จะหายไปเรื่อยๆ ยานภัณฑ์ต้องทำกิจกรรม Cost Reduction ภายใน แต่ทำยังไงก็ยังไม่ได้ตามที่ลูกค้ากำหนด และได้เข้าไปคุยกับลูกค้าหลักโตโยต้า ฮอนด้า ก็จะปรับราคาใน Part ที่มีค่าติดลบ ค่อยๆ ปรับแก้ไขมาเรื่อยๆ ปีแรกเค้าไม่ปรับให้เลย แต่เราบอกว่าเราอยู่ไม่ได้ ถ้าลูกค้าไม่ให้ปรับราคาก็จะขอคืนงานทั้งโตโยต้า ฮอนด้า ฮีโน่ ตอนนี้ได้ทำการปรับราคาได้บ้างแล้ว เช่น ชิ้นส่วนของขาเบรก ขาคลัชที่เป็นระบบไฟฟ้า ตอนเสนอราคาตอนปี 52, 53 วัตถุดิบ กิโลละ 55 บาท ทุกวันนี้กิโลละ 110 บาท เค้าบอกว่าเสนอไปก็ต้องยืนราคา พอไม่ให้ขึ้นเราก็เลยคืนงาน เค้าก็เลยปรับให้ แต่ปรับให้บางรายการก็ไม่ได้ให้เต็ม 

นายธิบดี มังคะลี ที่ปรึกษาทางการเงิน – วันนั้นเรายังไม่ได้ปรับโครงสร้างกับธนาคาร อัตราดอกเบี้ยก็เป็นอัตราดอกเบี้ยปรับอยู่ 15% วันนี้อัตราดอกเบี้ยก็เป็น 2-3% ปี 52, 53 เรามีปัญหาแรงงานจำเป็นต้องจ่ายค่าชดเชยไม่ให้พนักงานประท้วง โดยมีการปรับโครงสร้างกับทางธนาคารเจ้าหนี้รายใหญ่ประมาณปี 2556 มีกำไรจากการปรับโครงสร้างหนี้ ตอนนี้ถอนฟ้องแล้ว ไม่มีคำสั่งพิทักษ์ทรัพย์ กรณีปรับโครงสร้างหนี้นั้นได้มีการยกดอกเบี้ยคงค้างให้ ส่วนเงินต้นไม่ได้ลด แต่มีการปรับโดยผ่อนชำระ 60% แขวนไว้ 40% คาดว่าถ้าเราผ่อนชำระได้ตามกำหนด จะขอความกรุณาจากธนาคารลดเงินต้นให้
คำถาม 
นายสถาพร ผังนิรันดร์ ผู้ถือหุ้น - ในปี 2553 มีผู้สอบบัญชี 2 ราย เป็นอย่างไรบ้าง ขอให้อธิบาย
คำตอบ 
นายธิบดี มังคะลี ที่ปรึกษาทางการเงิน - ในปี 2553 เดิมผู้สอบบัญชี คือ บริษัท กรินทร์ ออดิท จำกัด ทำงานปกติ 
ส่งงบการเงินสิ้นปี 2553 ไปสำนักงาน ก.ล.ต. ต่อมามีเหตุการณ์ทางสำนักงาน ก.ล.ต. สั่งให้แก้งบ ณ วันนั้น ผู้สอบบัญชีรายดังกล่าวนี้ถูกพักใบอนุญาต จึงต้องหาผู้สอบบัญชีใหม่มาแก้ไขงบ ซึ่งเวลานั้น ผมและท่านประธานกรรมการตรวจสอบหาผู้สอบบัญชีกว่า 27 บริษัทที่อยู่ใน List ของตลาดหลักทรัพย์ แต่ไม่มีบริษัทไหนรับงานได้ จนถึงปลายปี 2556 จึงสามารถหาผู้สอบบัญชีที่จะมาแก้ไขงบการเงินได้ ทำให้ไม่ได้ส่งงบและถูกพักการซื้อขายหลักทรัพย์

ประธาน - ตอนนี้มีผู้สอบบัญชีแล้ว ที่จัดประชุมวิสามัญวันนี้ เพื่อขออนุมัติจากที่ประชุมเพื่อจะได้ทำการสอบบัญชีในปี 2554, 2555, 2556 และ 2557 ด้วย โดยขอให้ตรวจสอบให้เสร็จโดยเร็วที่สุด ประมาณสิ้นปีนี้น่าจะดำเนินการของปี 2557 ใกล้แล้วเสร็จ เมื่อเรียบร้อยก็มาดูส่วนของผู้ถือหุ้นตามเกณฑ์ ถ้าไม่สามารถทำให้มีค่าเป็นบวกได้ (มากกว่า 20 ล้านบาท) ก็ต้องออกจากตลาดหลักทรัพย์ ซึ่งตลาดหลักทรัพย์ให้เวลาบริษัทแก้ไขเหตุเพิกถอน 3 ปี ขอขยายได้ 1 ปี รวมไม่เกิน 4 ปี ถ้าทำไม่ได้ก็ต้องออกจากตลาด
คำถาม 
นายบุญช่วย ตั้งวัฒนศิริกุล ผู้ถือหุ้น - เรื่องของบริษัท วาย เอ็น พี เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด (“YNPE”) ที่บันทึกบัญชีเจ้าหนี้เงินกู้ยืมรอการพิสูจน์ จำนวน 90.30 ล้านบาท ตรงนี้เป็นอย่างไร
คำตอบ 
นายธิบดี มังคะลี ที่ปรึกษาทางการเงิน - ตรงนี้เป็นเรื่องที่รอการพิสูจน์อยู่ ไม่สามารถตอบได้เกรงว่าจะเสียรูปคดี 
ถ้าตอบผิดก็จะเป็นการไปกล่าวหาได้
คำถาม 
นายบุญช่วย ตั้งวัฒนศิริกุล ผู้ถือหุ้น - ดูจากในงบจะมียอดเงิน 53 ล้านบาท เป็นรายการลูกหนี้การค้า YNPE นั้นเป็นอย่างไร
คำตอบ 
นางสาวอารีรัตน์ เกิดแย้ม ผู้จัดการฝ่ายบัญชี – เป็นรายการค้าปกติของ YNPE ที่ได้รับชำระเงินเรียบร้อยแล้ว

นายธิบดี มังคะลี ที่ปรึกษาทางการเงิน - ทางยานภัณฑ์ได้รับเอกสารจากบริษัทลูก และได้ส่งผู้บริหารเข้าไปดูแลแล้ว รายการพวกนี้เป็นรายการขายของ เป็นลูกหนี้ที่ค้างชำระนาน ก็ได้ตามเก็บเงินจนได้แล้ว ณ ปี 2558 รายการจบแล้ว

ประธาน – ทางยานภัณฑ์ได้ส่งผู้จัดการโรงงาน 1, 2, 3 เข้าไปดูแล YNPE ก็ดีขึ้นเรื่อย ๆ ปีนี้ก็น่าจะได้ประมาณเกือบ 200 ล้าน สินค้าเป็น Yanmar, Caterpillar
คำถาม 
นายสถาพร ผังนิรันดร์ ผู้ถือหุ้น – ขอให้ประธานกรรมการตรวจสอบดูแลและทำ Special Audit
คำตอบ 
พลโทไตรรัตน์ ปิ่นมณี ประธานกรรมการตรวจสอบ - Special Audit เคยทำไปแล้ว แต่ก็จะรับเรื่องไว้พิจารณาต่อไป
คำถาม 
นายบุญช่วย ตั้งวัฒนศิริกุล ผู้ถือหุ้น - รายละเอียด ณ ปัจจุบัน ยานภัณฑ์ มีประเด็นเรื่องหนี้ตามคำพิพากษาและการดำเนินคดีอย่างไรบ้าง
คำตอบ 
นายธิบดี มังคะลี ที่ปรึกษาทางการเงิน - กรณีถูกพิทักษ์ทรัพย์ไม่มี ล้มละลายไม่มี และส่วนของ YNPE ก็ไม่มีปัญหาการฟ้องร้อง 
คำถาม 
นายบุญช่วย ตั้งวัฒนศิริกุล ผู้ถือหุ้น - จากที่มีการประนอมหนี้ ของสถาบันการเงิน 11 แห่งนั้น เรียบร้อยแล้วหรือยัง
คำตอบ 
นายธิบดี มังคะลี ที่ปรึกษาทางการเงิน – หนี้ของ YNPE เหลือแค่หนี้ปกติของธนาคารกรุงเทพเท่านั้น ส่วนของสถาบันการเงินอื่นเสร็จสิ้นแล้ว ส่วนของยานภัณฑ์ เหลือแค่ธนาคารยูโอบีแห่งเดียวเท่านั้น คดีกับสถาบันการเงินอื่นก็จบแล้ว และไม่มีกรณีคดีฟ้องพิทักษ์ทรัพย์/คดีล้มละลาย คดีของธนาคารยูโอบี อยู่ในขั้นฎีกา ธนาคารยูโอบีชนะคดีทั้ง 2 ศาล ยอดฟ้องประมาณ 200 ล้านบาท เป็นเจ้าหนี้ไม่มีประกัน 
คำถาม 
นายฮั้งใช้ อัคควัสกุล ผู้ถือหุ้น – โดยรวมมองว่า อยากจะให้ยานภัณฑ์ กลับมา Trade ได้เหมือนเดิม ขอชมบริษัทผู้สอบบัญชี A.M.T. Associates ที่เข้ามารับดำเนินการในการสอบบัญชีของยานภัณฑ์ ขอให้ท่านผู้ถือหุ้นให้ความร่วมมือกับบริษัท ผู้สอบบัญชีนี้ได้เคยช่วยบริษัทที่จะจมน้ำมามาก ตอนนี้ของยานภัณฑ์เป็นปัญหาหนัก ได้รับข้อเสนอแนะให้ทำ Special Audit เพื่อให้ยานภัณฑ์ เข้าทำการซื้อขายหลักทรัพย์ได้ คำถามทุกคำถามจะดีมาก แต่ขอให้อดใจ ให้ผู้สอบบัญชีได้ทำงาน เชื่อว่า ผู้สอบบัญชีนี้จะทำงานแบบเข้มแข็ง และเชื่อว่ายานภัณฑ์จะกลับมา Trade ได้
คำตอบ 
-
คำถาม 
นายสถาพร ผังนิรันดร์ ผู้ถือหุ้น - ผู้สอบบัญชีตรวจงบปี 2553 เป็นอย่างไรบ้าง มีเรื่องหนักใจอะไรเล่าให้ผู้ถือหุ้นฟังบ้าง
คำตอบ 
นายชัยยุทธ อังศุวิทยา ผู้สอบบัญชี – ในช่วงแรกที่ยานภัณฑ์หาผู้สอบบัญชีอยู่นาน วนมาที่เราหลายครั้ง เราก็คิดว่าปัญหาเยอะไม่เอาดีกว่า ทางยานภัณฑ์ได้ถามมาหลายครั้ง เราก็ไม่รับงานมาหลายปี สุดท้ายประธานแจ้งมาว่าถ้าไม่ช่วยผู้ถือหุ้นแย่ เพราะบริษัทมีแนวโน้มถูกออกจากตลาด ตอนเข้ามาตรวจเห็นหน้ารายงานผู้สอบเยอะมาก ในงบการเงินก็เลยรวมความเห็นของผู้สอบบัญชีไว้ เราเข้ามาเริ่มต้นก็ขอประชุมกับผู้บริหารระดับสูงท่านประธาน ขอฟังความจริง สิ่งที่เราวิตกว่ามีการตกแต่งตัวเลขหรือเปล่า เราก็ได้รับคำตอบคำชี้แจงหลายครั้ง เพราะเราต้องสร้างความเชื่อมั่นให้ได้ ที่ท่านผู้ถือหุ้นถามว่าลำบากใจมั้ย ตอนแรกก็ลำบากใจ เพราะเป็นปีแรกที่ตรวจ แล้วมาด้วยปัญหาเต็มไปหมด จึงใช้เวลาเป็นปีกว่าจะออกงบได้ ฝ่ายบัญชีที่นี่ก็แข็งแรงเทียบเท่าบริษัทอื่น ปัญหาที่เป็นรายการค้าปกติก็ชี้แจงได้ชัดเจนไม่ต้องรอ แต่ปัญหาที่ยากต้องใช้เวลาเช่น เรื่องบัญชีพัก เราก็พยายามแก้ปัญหาที่ ก.ล.ต. ให้แก้งบทุกประเด็น แต่บางประเด็นก็ติดเรื่องสถานการณ์
คำถาม 
นายบุญช่วย ตั้งวัฒนศิริกุล ผู้ถือหุ้น – เรื่องสินค้าคงเหลือ ผู้สอบบัญชีบอกว่าตั้งแต่ปี 2555 ย้อนลงมาไม่ได้ตรวจนับ แล้วผู้สอบบัญชีทำอย่างไร
คำตอบ 
นายชัยยุทธ อังศุวิทยา ผู้สอบบัญชี – เราเริ่มเข้าไปดูปี 2556 เพราะผู้สอบบัญชีเดิมเขียนว่า สินค้าคงเหลือไม่เป็นระเบียบไม่สามารถตรวจนับได้ ตรงนี้เป็นห่วง ก่อนรับงาน เราก็ขอดูระบบงานสินค้าคงเหลือช่วงสิ้นปี 2556 โดยขอเข้าไปสังเกตการณ์นับสินค้าที่เค้าก็นับอย่างนี้ทุกปี ก็เข้าไปถามเจ้าหน้าที่ที่ดูแล ไม่ใช่ผู้บริหาร แต่เป็นคนทำงาน ผมก็เข้าไปถามด้วยตัวเองว่าทำไมมีเหตุการณ์อย่างนี้ในงบการเงิน เค้าก็อธิบายว่า มันเป็นสถานการณ์ในปี 2553 ที่ผู้สอบบัญชีส่งทีมค่อนข้างจูเนียร์เข้าไป แล้วก็มีการวางแผนการตรวจนับที่กำหนดเวลา สำคัญคือในปีนั้น ของกำลังจะออก เค้าก็มีการเบรค production ให้หยุดเพื่อตรวจนับทั้งหมด แล้วปีนั้น ก็มีการเลี้ยงปีใหม่ในวันเดียวกันนั้น ฝ่ายทำงานก็อยากส่งของออกให้จบ อยากไปเลี้ยงฉลองปีใหม่ ผู้สอบบัญชีก็บอกว่า คุณต้องหยุดทุกอย่างให้ตรวจนับ คนส่งของออกไม่ทันบริษัทเสียหายโดนปรับ พอตกลงกันว่าเข้าไปสังเกต 1 ชั่วโมง 2 ชั่วโมงให้จบเค้าก็จะเดินงานต่อให้งานออก ปรากฎว่า นับไม่เสร็จด้วยอะไรก็แล้วแต่ เราไม่ว่าใครผิด ทุกคนก็มีเป้าหมายของตัวเอง ทางฝ่ายผลิตฝ่ายส่งของก็พยายามส่งของออกให้ครบตามเงื่อนไขของลูกค้า ซึ่งเป็นสิ่งสำคัญ ปรากฏว่า มันก็ถูกระบุกันไปหมด เจ้าหน้าที่ของสำนักงานตรวจสอบก็รายงานเข้าไปว่า เค้าดูไม่ได้ สุดท้ายก็มีปัญหา เค้าก็แก้ไขในปีหลังโดย 1) หลีกเลี่ยงการจัดเลี้ยงในวันที่ปิดงาน 2) พยายามลด order การส่งของไม่ให้เกิดขึ้นในวันสุดท้ายของปี ซึ่งเราเข้าไปดูในปี 2556 ก็เป็นอย่างนั้นจริง ถามว่าแล้วเราจะเชื่อมั่นตัวเลขในปี 2553 ได้อย่างไร เราก็มีวิธีการตรวจสอบโดยวิธีอื่นที่เทียบเคียง โดยผมเองมั่นใจว่าไม่มีปัญหา แต่ในทีมที่กลั่นกรองของสำนักงานก็บอกว่า โดยปกติถ้าเราไม่ได้เข้าสังเกตการณ์ด้วยตัวเราเองในปีนั้น จึงจำเป็นต้องตั้งเงื่อนไขไว้สำหรับสินค้าคงเหลือปี 53 ซึ่งก็จะเป็นอย่างนี้ในปี 2554 2555 
คำถาม 
นายบุญช่วย ตั้งวัฒนศิริกุล ผู้ถือหุ้น – ผู้สอบบัญชีเชื่อมั่นในสินค้าคงเหลือปี 2553 - ปัจจุบัน อย่างไร 
คำตอบ 
นายชัยยุทธ อังศุวิทยา ผู้สอบบัญชี – เราทดสอบระบบ ปกติในระบบสินค้าคงเหลือจะมี Stock card อยู่ แล้วลำดับก็ไม่ได้ขาดหาย มีความต่อเนื่องมาตลอด ซึ่งก็มีผลบ้างเรื่องยอดยกมา แต่สุดท้ายคงไม่เป็นประเด็น เรียนแล้วว่า ฝ่ายบัญชีให้ความร่วมมือและมีความพร้อมค่อนข้างมาก จุดหนึ่งคือเรื่องบริษัทย่อย โดยเฉพาะเรื่องที่เป็นปัญหาต่อเนื่องมา ทราบว่าคงมีการแก้ไขให้ชัดเจนขึ้น ในส่วนของผู้สอบบัญชี ผมคิดว่า การทำงานเทียบเคียงกับโรงงานแบบนี้อุตสาหกรรมเดียวกันที่เราเคยไปตรวจ สบายใจกว่า
คำถาม 
นายบุญช่วย ตั้งวัฒนศิริกุล ผู้ถือหุ้น – มีการตั้งสำรองหรือไม่ ในกรณีลูกหนี้ เจ้าหนี้รอการพิสูจน์ จะตัดเป็นค่าใช้จ่ายเมื่อไหร่
คำตอบ 
นายชัยยุทธ อังศุวิทยา ผู้สอบบัญชี – การตั้งสำรองลูกหนี้ทำได้ แต่สำรองเจ้าหนี้ตั้งไม่ได้ มันจะรับรู้เป็นรายได้ เพราะมันต้องรอพิสูจน์ จะตัดเป็นค่าใช้จ่ายได้ต้องรอพิสูจน์ให้ชัดเจน ผมเร่งรัดเรื่องนี้จนกระทั่งสุดท้ายต้องออกงบแบบนี้ ก็จะมีจุดที่เราเคลียร์การแก้งบของ ก.ล.ต. ได้ไม่ครบทุกจุด
คำถาม 
นายบุญช่วย ตั้งวัฒนศิริกุล ผู้ถือหุ้น – จะทำงบเสร็จถึงปี 2557 เมื่อไหร่
คำตอบ 
นายชัยยุทธ อังศุวิทยา ผู้สอบบัญชี – ทางทีมงานฝ่ายบัญชีมาคุย ผมตั้งนโยบายที่ผ่านความเห็นชอบของสำนักงานแล้วว่า เราพยายามจะทำตามเวลาที่กำหนด ก็พอรับได้ แต่ถ้าจะให้เป็นไปตามนั้นก็ต้องทำงานหนัก หนักมากๆ ผมเรียนแล้วว่า ระบบบันทึกบัญชีค่อนข้างเรียบร้อย แต่ต้องขอความเห็นใจว่า 1 ปีต้องออก 4 งบมีไตรมาสด้วย 4 ปี ก็ 16 งบ
คำถาม 
นายบุญช่วย ตั้งวัฒนศิริกุล ผู้ถือหุ้น – ได้มีการ Confirm ลูกหนี้เจ้าหนี้ระหว่างกันแล้วมีปัญหาหรือไม่ มีการตรวจสอบทรัพย์สินอื่นหรือไม่
คำตอบ 
นายชัยยุทธ อังศุวิทยา ผู้สอบบัญชี – ส่ง Confirm และตอบมาแล้ว โดยปี 2553 ไม่ได้รับคำตอบ เค้าก็ตั้งเป็นประเด็นไว้ เรามาก็ขอให้บอกให้เค้าช่วยตอบ เพื่อแก้ปัญหาตรงนี้ไป การตรวจสอบทรัพย์สินมีวิธีการ จะมีการสุ่มตรวจ หลัก ๆ เป็น เครื่องจักร มี Tag เราก็ดูทะเบียนเทียบกับของจริง ซึ่งตัวใหญ่ๆ โอเค แม้แต่พาเลทก็มีการควบคุม บริษัทเค้ามีการใช้ระบบ KANBAN หลังจากผู้สอบบัญชีเค้า Comment เรื่องเหล่านี้ บริษัทก็มีการแก้ไขมีทะเบียนให้รู้ว่าทรัพย์สินอยู่ที่ไหน
คำถาม 
นายบุญช่วย ตั้งวัฒนศิริกุล ผู้ถือหุ้น – มีเงินยืมกรรมการหรือไม่
คำตอบ 
นายชัยยุทธ อังศุวิทยา ผู้สอบบัญชี – ยกเว้นที่พูดกัน ซึ่งเป็นบริษัทย่อย ก็ไม่มีสำหรับปี 2553 เพราะปี 2554 ยังไม่ได้ตรวจ
คำถาม 
นายบุญช่วย ตั้งวัฒนศิริกุล ผู้ถือหุ้น – เงินปลายปี เรามีการ Check balance หรือไม่ เห็นมีเช็คจ่ายล่วงหน้า 1,200 ล้าน เกี่ยวกับ วาย เอส ภัณฑ์ หรือไม่
คำตอบ 
นายชัยยุทธ อังศุวิทยา ผู้สอบบัญชี – นี่เป็นการตรวจสอบปกติ เงินสดก็มีการตรวจนับ 100% ของเงินสดของที่นี่เป็น Petty Cash เค้าไม่ได้มีการเก็บเงินสดในมือเยอะแยะ เงินอยู่ในธนาคาร เราก็ยืนยันยอดกับธนาคาร เรื่องเช็คจ่ายล่วงหน้าผมจำไม่ได้ แต่ถ้าเป็นเช็คจ่ายล่วงหน้าน่าจะเป็นเจ้าหนี้
คำถาม 
นายชัยยุทธ อังศุวิทยา ผู้สอบบัญชี – นี่เป็นการตรวจสอบปกติ เงินสดก็มีการตรวจนับ 100% ของเงินสดของที่นี่เป็น Petty Cash เค้าไม่ได้มีการเก็บเงินสดในมือเยอะแยะ เงินอยู่ในธนาคาร เราก็ยืนยันยอดกับธนาคาร เรื่องเช็คจ่ายล่วงหน้าผมจำไม่ได้ แต่ถ้าเป็นเช็คจ่ายล่วงหน้าน่าจะเป็นเจ้าหนี้
คำตอบ 
ประธาน – ขอขอบคุณ ก็จะรับไว้พิจารณาต่อไป
คำถาม 
นายบุญช่วย ตั้งวัฒนศิริกุล ผู้ถือหุ้น – จากที่บริษัทจะขอเพิ่มวัตถุประสงค์นั้น มีแผนว่าจะทำงานประเภทไหนเพิ่มเติม
คำตอบ 
ประธาน – เรามีงาน Kubota, Yanmar, Caterpillar, ของมอเตอร์ไซค์ก็มี Ducati, Honda ถ้าทำพวก Premium grade, Big Bike จะได้กำไรเยอะกว่า ถ้ารุ่นเล็กที่กำไรน้อยเราก็ไม่ทำ
คำถาม 
นายฮั้งใช้ อัคควัสกุล ผู้ถือหุ้น – เรื่องของ ยานภัณฑ์ เป็น Case ใหญ่ โดยเฉพาะผู้สอบบัญชีที่สำคัญมาก ผมเองอยู่ในตลาดทุนมานาน ตลาดหลักทรัพย์ส่งเสริมเรื่องธรรมาภิบาล แต่บางบริษัทก็ทำตาม พรบ.มหาชน แล้วอ้างว่ามีธรรมภิบาล ในที่นี้มีประมาณ 10-20 คนเป็นสมาชิกชมรมผู้ถือหุ้นไทย เราจดทะเบียนเป็นสมาคมแล้ว หลายครั้งดีใจที่เห็นบริษัทจดทะเบียนนำเงินที่ผู้ถือหุ้นเพิ่มทุนให้ท่านมาทำให้บริษัทเติบโตและยิ่งใหญ่ ผมขออนุญาตชื่นชมบริษัทผู้สอบบัญชี AMT อีกครั้ง ผมเคยพูดในตลาดหลักทรัพย์เรื่องผู้สอบบัญชีไทยขาดแคลนอย่างมาก เพราะกฎเกณฑ์ของ ก.ล.ต. ทำให้ผู้สอบบัญชีที่เป็น Local Firm ทำงานลำบากมาก วันนี้ถ้า Big4 ยอมตรวจบัญชียานภัณฑ์ 15 ล้านเอาไม่อยู่ ผมเคยมีประสบการณ์ที่บริษัทขอสอบบัญชีโดยเร่งด่วนโดยคำสั่งของก.ล.ต.ให้ Big4 เป็นผู้สอบเท่านั้น Local Firm ทำไม่ได้ เกือบ 20 ล้านครับ แล้วคำตอบคือไม่ลงความเห็น สุดท้ายผู้สอบบัญชีบริษัทนี้เข้ามาแก้ปัญหาให้ ผมอยากเห็นตลาดหุ้นไทยโตไปพร้อมกันทุกส่วน ไม่ใช่ Big4 โต แล้ว Local Firm ลำบาก ขอฝากไว้ ขอบคุณบริษัทผู้สอบบัญชี AMT และท่านที่จะแก้ไขให้ ยานภัณฑ์ กลับมา Trade ให้ได้
คำตอบ 
-
คำถาม 
นายสถาพร ผังนิรันดร์ ผู้ถือหุ้น – ขอให้เลขาจดบันทึกคำถามคำตอบในรายงานการประชุม เพราะทางตลาดหลักทรัพย์ก็จะเผยแพร่และให้ข้อมูลกับนักลงทุนโดยไม่มีค่าใช้จ่าย เพราะจะได้ชี้แจงเล่าสู่กันฟังในตลาดทุนด้วย
คำตอบ 
ประธาน – ขอขอบคุณทุกท่านที่มาร่วมประชุมและให้ข้อคิดเห็น คณะกรรมการของเราก็จะรับไว้ทุกเรื่องมาพิจารณาปรับปรุงแก้ไข
คำถาม 
นายบุญช่วย ตั้งวัฒนศิริกุล ผู้ถือหุ้น – สรุปว่าบริษัท ยานภัณฑ์จะรอดหรือไม่
คำตอบ 
ประธาน – คำถามนี้ผมตอบว่ารอดแน่นอน ก่อนที่จะจัดประชุมวันนี้ผมคุยกับกรรมการทั้ง 11 ท่านก็คุยกันว่า ตอนนี้ กังวลเรื่องเดียวคือยอดขาย เรื่องอื่นไม่ห่วง เพราะเราแก้ไขไปหมดแล้ว สินค้าตัวไหนติดตัวแดงคืน สินค้าที่ทำต้องมีกำไร จะขาย 7,000 ล้าน 10,000 ล้าน ก็ต้องมีกำไร ถ้ายอดขายลงมาเราก็ลด size ลงมา แต่ที่เราหนักใจคือ เราจะทำส่วนของผู้ถือหุ้นให้เป็นบวกเร็วที่สุดต้องทำอย่างไร เพราะต้องสร้างกำไรค่อนข้างมาก ส่วนของผู้ถือหุ้นปัจจุบันก็ยังติดลบอยู่ค่อนข้างมาก พูดตรงๆ เลยว่าปีนี้ทำไม่ได้ ด้วยยอดขายปีนี้เหลือแค่ 7,500 ปีที่แล้ว 8,000 กว่า ปีก่อนหน้า 11,000 ด้วยยอดขายที่มันลงขนาดนี้ก็ลำบาก ตอนนี้ก็ต้องมองรัฐบาลทำอย่างไรให้เศรษฐกิจฟื้นตัวให้ตนมีกำลังซื้อรถยนต์ อีกด้านหนึ่งก็แก้หนังสือบริคณห์ พยายามสร้างยอดขายที่มีกำไร เช่น Caterpillar แต่ Volume ก็จะเริ่มมาปีหน้าแต่ยังไม่แรงเท่าไหร่ ส่วน Yanmar, Kubota ก็ทราบกันดีว่า ราคาข้าวยังไม่ได้ รอเกษตรกรของเราถ้าเค้ามีเงินก็จะซื้อรถได้ ส่วนผู้ประกอบรถยนต์ก็ผลิตในประเทศขายคนไทย 50% ส่งออก 50% ส่งออกเกิน 50% ก็ยาก เราก็พยายามเต็มที่ เราเองก็อยู่ในธุรกิจนี้มา 62 ปีแล้ว ยังไงก็ไม่เจ๊ง ยังไงก็ไปได้ รับปากว่าจะพยายาม วันนี้ก็ขอขอบคุณทุกท่านที่มาร่วมประชุม เราก็จะปรับปรุงแก้ไขในสิ่งที่แนะนำมา
:: เกี่ยวกับเรา :: นักลงทุน :: ผลิตภัณฑ์ :: การผลิต :: ข่าวและกิจกรรม :: ติดต่อเรา :: สมัครงาน :: แผนผังเว็ปไซต์ ::  เว็ปเมล์ ::  CRD ::   
@2014 Yarnapund Public Company Limited All Right Reserved.